Lệnh break và continue trong C++

  • Lệnh break:
  • Trong C++ câu lệnh break dùng để thoát khỏi một vòng lặp, làm cho vòng lặp kết thúc sớm.
  • Ví dụ: thoát khỏi vòng lặp khi i = 5;
 
for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 5) {
  break;
 }
 cout << i << "\n";
}

– Kết quả: hiển thị đến 4 thì dừng

Lệnh continue:
Câu lệnh continue dùng để ngắt một lần lặp (trong vòng lặp), nếu đặt một điều kiện cụ thể  và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.
– Ví dụ: bỏ qua giá trị i = 5:

 
for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 5) {
  continue;
 }
 cout << i << "\n";
}

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *