Lệnh endl trong c++

– Để xuống dòng mới ta sử dụng \n hay endl. Sau đây là các ví dụ cụ thể :

+ Sử dụng \n

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 cout << "Xin chào! \n";
 cout << "Toi yeu C++";
 return 0;
}

– Kết quả:

Mẹo: Hai ký tự \n nối tiếp nhau sẽ tạo ra một dòng trống:

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 cout << "Xin chào!\n\n";
 cout << "Toi yeu C++";
 return 0;
}

– Kết quả:

+ Sử dụng endl:

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 cout << "Xin chào!" << endl;
 cout << "Toi yeu C++";
 return 0;
}

– Kết quả:

– Sử dụng \t để tạo khoảng cách giữa hai dòng in.
Ví dụ

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 cout << "Xin chào!\t";
 cout << "Toi yeu C++";
 return 0;
}

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *