Mảng (Arrays) trong C++

    • Mảng trong C++ được dùng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất, thay vì khai báo các biến riêng biệt cho từng giá trị.
    • Để khai báo một mảng: kiểu dữ liệu mảng  biến[số lượng phần tử ] mà nó sẽ lưu trữ:
    • Ví dụ: mảng số nguyên a chứa 10 phần tử.
 
int a[10];

– Để khai báo một mảng kiểu string gồm 4 phần tử và chèn các giá trị vào đó thì ta sử dụng một mảng chữ – đặt các giá trị trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy, bên trong dấu ngoặc nhọn:
– Ví dụ:

 
string xehoi[4] = {"Toyota", "Kia", "Ford", "Mazda"};

– Ví dụ: Để tạo một mảng số nguyên gồm 4 phần tử

 
int a[4] = {10, 20, 30, 40};

– Để truy cập các phần tử của một mảng bằng cách tham chiếu đến số phần tử  bên trong dấu ngoặc vuông [ ].

 
string xehoi[4] = {"Toyota", "Kia", "Ford", "Mazda"};
cout << xehoi[0]; // In ra Toyota 

Thay đổi một phần tử trong mảng:
– Để thay đổi giá trị của một phần tử cụ thể, ta làm như sau:

 
string xehoi[4] = {"Toyota", "Kia", "Ford", "Mazda"};
xehoi[0] = "Vinfast";
cout << xehoi[0];// In ra Vinfast thay thế Toyota

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *