Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++

  • Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++ dùng để tính tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên của mảng đến vị trí bất kì trong mảng  hoặc tính tổng trên đoạn nào đó của mảng 1 chiều.
  • Ví dụ : prefix sum trên mảng 1 chiều a gồm các phần tử sau:
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 12
  • Tạo mảng cộng dồn f[]:
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 12
   prefix sum/f
  • Để tính tổng a[0] + a[1] ta thực hiện như sau:
   4 -3
   f[0] = a[0] a[1]
  • Dựa vào bảng trên ta có được kết quả : a[0] + a[1] =  f[1]= f[0]+a[1]
  • Để tính tổng a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4] :
   4 -3 5 3 7
   a[0] + a[1] + a[2] + a[3] = f[3] a[4]
   a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4] = f[3] + a[4]
  • Từ đó 2 ví dụ trên ta suy ra được công thức tổng quát cho mảng cộng dồn bắt đầu từ vị trí đầu tiên a[0] như sau: f[i]=f[i-1]+a[i]
  • Tiếp theo ta sẽ xây dựng công thức cho mảng cộng dồn trên đoạn bất kì của mảng a[n]
  • Tính tổng a[2]+a[3]+…+a[7]:
  • Công thức tổng quát để tính tổng trên đoạn  S[i…j] = f[j]-f[i-1]
  • Code C++
 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
int a[1005], f[1005];
int main()
{
	ios_base::sync_with_stdio(false);
	cin.tie(NULL);
	freopen("input.inp","r",stdin);
	freopen("output.out","w",stdout);
	cin >> n;
	for (int i=0; i< n; i++){
			cin >> a[i];
	}
	for (int i=0; i<n; i++)
		f[i] = f[i-1]+a[i];//s[0..i]
	cout<<f[5]-f[1];//S[i...j] = f[j]-f[i-1]; s[2..5]
	
	return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *