Mảng cộng dồn (tăng, giảm trên đoạn) mảng 1 chiều trong C++

  • Sử dụng mảng cộng dồn để tính tăng, giảm một lượng V đơn vị trong đoạn từ Left đến Right của mảng 1 chiều a[n].
  • Ví dụ:
  • Ta thực hiện như sau : tăng từ đoạn a[0] đến a[2] tăng lên 2 đơn vị
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
  • Do chỉ tăng đoạn a[0] ⇒ a[2] lên 2 đơn vị nên chỗ a[3] ta đánh dấu là -2. Nếu vị trí a[3] ta không đánh dấu là -2 thì nó sẽ tăng hết lên 2 đơn vị từ a[0] ⇒ a[7].
  • Tương tự : đoạn a[1] đến a[2] giảm 1 đơn vị
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
  • Đoạn a[2] đến a[4] tăng lên 5 đơn vị
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
  • Đoạn a[5] đến a[7] tăng lên 3 đơn vị
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
           3 -3
  • Đoạn a[1] đến a[6] tăng lên 4 đơn vị
  • a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
           3 -3
     4       -4
  • Tính tổng từng phần tử thay đổi từ a[0] ⇒ a[7]
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
           3 -3
     4       -4
   Tổng 2 -1 +4 =3 5 -2+1 = -1 0 -5+3 = -2 0 -4
  • Chỗ a[8] = -3 ta không cần quan tâm vì mảng chúng ta chỉ có 7 phần tử.
  • Xây dựng mảng cộng dồn prefix sum/f
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
           3
     4       -4
   Tổng 2 3 5  -1 0  -2 0 -4
   prefix sum/f 2 5 10 9 9 7 7 3
  • Kết quả cuối cùng sau khi tăng giảm V đơn vị:
   a[i] 0 1 2 3 4 5 6 7
   a[n] 4 -3 5 3 7 6 9 11
   2 -2
     -1 1
       5   -5
           3
     4       -4
   g[i] 2 3 5  -1 0  -2 0 -4
   f[i]=f[i-1]+g[i] 2 5 10 9 9 7 7 3
   s=a[n]+f[i] 6 2 15 12 16 13 16 14

  • Code C++:
 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, t, a[1005], f[1005], g[1005];
int main()
{
	ios_base::sync_with_stdio(false);
	cin.tie(NULL);
	freopen("input.inp","r",stdin);
	freopen("output.out","w",stdout);
	cin>>n;
	for (int i=0; i<n; i++)
		cin>>a[i];
	cin>>t;
	while(t--)
	{
		int l, r , v;
		cin>>l>>r>>v;
		g[l] += v;
		g[r+1] -= v;
	}
	for (int i=0; i<n; i++)
		f[i] = f[i-1]+g[i];
	for (int i=0; i<n; i++)
		a[i] += f[i];
	for (int i=0; i<n; i++)
	cout<<a[i]<< " ";
	
	return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *