Nhập chuỗi (Strings) trong C++

    • Để nhập chuỗi ta dùng lệnh cin >>
    • Ví dụ:
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
string ten;
cout << "Nhap ten cua ban: ";
cin >> ten; // nhập tên từ bàn phím
cout << "Ten cua ban la: " << ten;
return 0;
}

– Kết quả:

– Tuy nhiên, cin coi khoảng trắng (khoảng trắng, tab, …) là ký tự kết thúc, nghĩa là nó chỉ có thể hiển thị một từ duy nhất (ngay cả khi bạn nhập nhiều từ):
– Ví dụ: cũng là code trên nhưng khi bạn nhập vào nhiều từ.
– Kết quả: chỉ hiện thị từ đầu tiên:

– Để khắc phục điều trên ta sử dụng hàm getline() để đọc một dòng văn bản. Nó lấy cin làm tham số đầu tiên và hiển thị chuỗi tiếp theo

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
string ten;
cout << "Nhap ten cua ban: ";
getline (cin, ten);
cout << "Ten cua ban la: " << ten;
return 0;
}

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *