Nối 2 chuỗi (String) trong C++

    • Để nối 2 chuỗi với nhau thành một chuỗi mới ta sử dụng toán tử (+)
    • Ví dụ:
 
string ho = "let";
string ten = "code";
string hoten = ho + ten;
cout << hoten;

– Kết quả:

– Để chữ letcode cách nhau khi in ra, bằng cách cộng thêm dấu ngoặc đơn hoặc kép (” ” hoặc ‘ ‘)

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
string ho = "let";
string ten = "code";
string hoten = ho + " " + ten;
cout << hoten;
return 0;
}

– Kết quả:

– Ngoài ra, các bạn cũng có thể nối các chuỗi với nhau bằng hàm append().
Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
string ho = "let";
string ten = "code";
string hoten = ho.append(ten);
cout << hoten;
return 0;
}

– Kết quả cũng tương tự:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *