(Trắc nghiệm Tin học Lớp 6) Bài 1: Thông tin và dữ liệu