Setprecision(n) trong C++

   • Setprecision trong C++ dùng để lấy số lượng chữ số trong phần thập phân sau dấu chấm động.
   • Ví dụ: cout << setprecision(n) << f :  in số thập phân f làm tròn đến n chữ số thập phân.
   • Trường hợp nếu f có ít hơn n chữ số phần thập phân, ví dụ như  f = 3.1 mà  n = 4
    thì khi cout << setprecision(n) << f sẽ chỉ in ra 3.1 mà không hiện đầy đủ 4 chữ số phần thập phân.
   • Do đó, nếu muốn in f = 3.1 với chữ số thập phân thành f = 3.1000 thì thêm fixed để cố định in ra n chữ số phần thập phân.
    f = 3.1
    n = 4
    cout << setprecision(n) << fixed << f;// kết quả f=3.1000
    - Ví dụ:
    
   
  // vi du setprecision 
  #include <iostream>   
  #include <iomanip>  // thu vien setprecision 
  using namespace std;
  
  int main () {
   double f =3.14159;
   cout << setprecision(5) << f << '\n';
   cout << setprecision(9) << f << '\n';
   cout << setprecision(5) << fixed << f << '\n';
   cout << setprecision(9) << fixed << f << '\n';
   return 0;
  }
   
  
 • Kết quả:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *