C++ là gì ?

– C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau được sử dụng để tạo ra các ứng dụng như: các phần mềm đồ họa Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Launcher và Image Ready, mô phỏng, 3D… – C ++  được... Đọc tiếp