Kiểu dữ liệu Booleans trong C++

Trong C++ có kiểu dữ liệu booleans chỉ nhận một trong hai  giá trị true (1) hoặc false (0) và được khai báo bằng từ khóa bool Ví dụ: – Ngoài ra, cách phổ biến hơn là trả về giá trị... Đọc tiếp