Đầu vào (cin) cơ bản trong C++

Bài học trước chúng ta đã biết lệnh cout dùng để xuất giá trị ra màn hình. Vậy để nhận giá trị đầu vào được nhập từ bàn phím thì ta sử dụng lệnh đó là cin. Ví dụ: để... Đọc tiếp