Cú pháp Vòng lặp do-while trong C++

Trong C++ vòng lặp do/while là một dạng biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối lệnh lần thứ nhất, trước khi kiểm tra xem điều kiện có còn đúng không, sau đó nó sẽ... Đọc tiếp