Nhập chuỗi (Strings) trong C++

Để nhập chuỗi ta dùng lệnh cin >> Ví dụ: – Kết quả: – Tuy nhiên, cin coi khoảng trắng (khoảng trắng, tab, …) là ký tự kết thúc, nghĩa là nó chỉ có thể hiển thị một từ duy... Đọc tiếp