Số đặc biệt

Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư X phát hiện ra một loại số nguyên mới và đặt tên nó là số đặc biệt, một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu nó thỏa mãn hai... Đọc tiếp