Tính độ dài chuỗi trong C++

Để tính  độ dài của một chuỗi, ta sử dụng hàm length() Ví dụ: – Kết quả: – Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng hàm size() để lấy độ dài của chuỗi. Ví dụ: – Kết quả... Đọc tiếp