Kiểu dữ liệu số trong C++

Kiểu số nguyên (int) : dùng để lưu trữ số nguyên dương hoặc âm. Chẳng hạn 123 hoặc -123. Ví dụ: Hoặc: 2. Kiểu số thực (float): dùng để lưu trữ số thập phân, chẳng hạn : 1.2, 5.9.. Ví... Đọc tiếp