Mảng (Arrays) trong C++

Mảng trong C++ được dùng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất, thay vì khai báo các biến riêng biệt cho từng giá trị. Để khai báo một mảng: kiểu dữ liệu mảng  biến[số lượng phần... Đọc tiếp