Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++ dùng để tính tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên của mảng đến vị trí bất kì trong mảng  hoặc tính tổng trên đoạn nào đó của... Đọc tiếp