Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++ dùng để tính tổng các ô từ i,j tới x,y trong mảng a cho trước. Ví dụ : ta có mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột... Đọc tiếp