Cách nhập xuất mảng(Array) một chiều trong C++

Ta dùng vòng lặp for để nhập lần lượt từng phần tử trong mảng. Ví dụ: Nhập mảng số nguyên a gồm 5 phần tử – Kết quả: – Xuất các phần tử trong mảng 1 chiều. Ví dụ: –... Đọc tiếp