Nối 2 chuỗi (String) trong C++

Để nối 2 chuỗi với nhau thành một chuỗi mới ta sử dụng toán tử (+) Ví dụ: – Kết quả: – Để chữ let và code cách nhau khi in ra, bằng cách cộng thêm dấu ngoặc đơn hoặc... Đọc tiếp