Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài... Đọc tiếp