Setprecision(n) trong C++

Setprecision trong C++ dùng để lấy số lượng chữ số trong phần thập phân sau dấu chấm động. Ví dụ: cout << setprecision(n) << f :  in số thập phân f làm tròn đến n chữ số thập phân. Trường... Đọc tiếp