Chi tiết về Setw() trong C++

Setw trong C++ dùng để tùy chỉnh độ rộng hiển thị dữ liệu ra màn hình và kết quả sẽ hiển thị sẽ từ phải qua trái. Ví dụ: – Kết quả : độ rộng hiển thị còn lại 20... Đọc tiếp