Kiểm tra số chính phương(square number) trong C++

Số chính phương(square number) trong C++ là số có căn bậc 2 của nó bằng 1 số nguyên dương. Ví dụ căn bậc 2 của 4 là 2 >> 4 là số chính phương. Để sử dụng được căn bậc... Đọc tiếp