Kiểu Chuỗi (String) trong C++

Kiểu chuỗi (string) : dùng để lưu trữ một dãy ký tự (văn bản). Các giá trị của chuỗi phải được bao quanh bởi dấu ngoặc kép như “A”, “a”… Ví dụ: – Để sử dụng kiểu chuỗi (string), chúng... Đọc tiếp