Cách tạo cấu trúc (Struct) trong C++

 Kiểu cấu trúc (Struct) trong C++ là nơi tập hợp tất cả các biến có liên quan về một đối tượng. Mỗi biến trong cấu trúc được gọi là một thành viên của cấu trúc. Không giống như  kiểu mảng,... Đọc tiếp