Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tích 1 x 2 x 3 x…x n

tich = 1 x 2 x 3 x…x n Mô tả thuật toán: Đầu tiên ta gán tich = 1 Cho i chạy từ 1 đến n+1 tich = tich * i Code Python Đọc tiếp