Bài tập C++ : Chương trình tính tiền cho quán Karaoke

Input: Nhập vào giờ bắt đầu, giờ kết thúc Output: Hiển thị giá tiền cần thanh toán Biết rằng: Giá tiền 3 giờ đầu là 150000, bắt đầu giờ thứ 4 giảm 30%. Quán chỉ hoạt động trong khoảng giờ... Đọc tiếp