Tổng liên tiếp

Trong cuộc thi “Trí tuệ Bình Phước”, ban giám khảo chuẩn bị một màn hình lớn, người ta cho lần lượt xuất hiện các số của một dãy số nguyên dương a1, a2,…, an và cứ lặp lại như thế... Đọc tiếp