Tìm UCLN Và BCNN (Euclid) trong C++

1. UCLN:  Để tìm UCLN của hai sô a và b, ví dụ UCLN(6,9) thì ta tìm các ước của 6 và các ước của 9. Các ước của 6 : lấy kết quả chia hết của  (6 chia cho... Đọc tiếp