Chương trình tìm x mũ y trong C++

Đê tìm  ta sử dụng hàm toán học có sẵn trong C++ đó là pow(x, y), chúng ta cần khai báo thêm thư viện toán học <math.h> Code C++: – Kết quả: Đọc tiếp