Tìm hiểu câu lệnh else if trong C++

    • Sử dụng else if  để kiểm tra một điều kiện mới, nếu điều kiện đầu tiên là sai
    • Cú pháp :
 
if (điều kiện 1) {
  // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện đúng 1
} else if (điều kiện 2) {
  // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 sai, điều kiện 2 đúng
} else {
  // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 sai, điều kiện 2 sai
}

Ví dụ: Theo qui định bậc tiểu học (6–>10), Trung học cơ sở(11–>14), Trung học phổ thông(15–>17)

 
int tuoi = 22;
if (tuoi < 11) {
  cout << "Tiểu học";
} else if (tuoi < 15) {
  cout << "Trung học cơ sở";
} else {
  cout << "Trung học phổ thông."; // In ra Trung học phổ thông
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *