Tìm hiểu toán tử gán trong C++

    • Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho biến, chẳng hạn sử dụng toán tử gán (=) để gán giá trị 50 cho một biến có tên là x
 
int x = 50;

– Toán tử (+=) thêm một giá trị vào một biến:

 
int x = 10;
x += 5;// x = x + 5 ; x = 10 + 5 = 15

Bảng toán tử gán:

Toán tử  Ví dụ Tương đương
= x = 1  x = 1
+= x += 2 x = x + 2
-= x -= 3 x = x – 3
*= x *= 4 x = x * 4
/= x /= 5 x = x / 5
%= x %= 6 x = x % 6
&= x &= 7 x = x & 7
|= x |= 8 x = x | 8
^= x ^= 9 x = x ^ 9
>>= x >>= 10 x = x >> 10
<<= x <<= 10 x = x << 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *