Tìm hiểu toán tử số học trong C++

    • Các toán tử ( cộng, trừ, nhân, chia…) được sử dụng để thực hiện tính toán trên các biến và giá trị.
    • Ví dụ: dùng phép cộng để cộng hai giá trị
 
int x = 500 + 70;
    • Ngoài cộng hai giá trị, nó còn có thể có thể cộng một biến và một giá trị hoặc một biến với một biến khác
    • Ví dụ:
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
int x = 100 + 50;// 150 (100 + 50)
int y = x + 250;// 400 (150 + 250)
int z = x + y;// 550 (150 + 400)
cout << z;
return 0;
}

– Kết quả:

– Bảng toán tử số học:

Toán tử Tên Mô tả Ví dụ
+ Phép cộng  Cộng hai giá trị lại với nhau x + y
Phép trừ Trừ hai giá trị lại với nhau x – y
* Phép nhân Nhân hai giá trị lại với nhau x * y
/ Phép chia  Phép chia lấy phần nguyên x =9, y = 4, x / y = 2
% Phép chia lấy dư Phép chia lấy dư x =9, y = 4, x % y = 1
++ Toán tử tăng Tăng giá trị toán hạng thêm một đơn vị x = 9; x++ ⇒ x = 10
–– Toán tử giảm Giảm giá trị toán hạng đi một đơn vị x = 9; x–– ⇒ x = 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *