Tin học 10 – Viết chương trình python đổi giây sang ngày, giờ, phút, giây

  • Thuật toán 
  • Đầu tiên phải nhập vào số giây từ bàn phím bằng lệnh input
  • Để tính ngày thì thực hiện phép chia lấy phần nguyên : ss // 86400
  • Để tính giờ thì lấy phần dư (ss%86400) chia  3600  lấy phần nguyên : ss%86400//3600
  • Để tính phút thì lấy phần dư (ss%86400) chia thì lấy phần dư (ss%3600) , chia 60 lấy phần nguyên: ss%86400%3600//60
  • Để tính giây thì lấy phần dư (ss%86400) chia thì lấy phần dư (ss%3600) , chia 60 lấy phần dư: ss%86400%3600%60
  • Sau đó in kết quả.
  • Code Python
 
ss=int(input("Nhập số giây cần đổi:"))
ngay=ss//86400
gio=ss%86400//3600
phut=ss%86400%3600//60
giay=ss%86400%3600%60
print(ngay,"ngày",gio,"gio",phut,"phút",giay,"giây")
 

– Kết quả:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *