Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính 1**3 + 2**3+…+n**3

  • S = 1 + 23 + …. + n3
  • Mô tả thuật toán:
  • Đầu tiên gán S = 0
  • Cho i chạy từ 1 đến n
  • S = S + i**3
  • In S
  • Code Python:
 
n = int(input(" Nhập n:")) 
S = 0 
for i in range(1,n+1): 
  S = S + i**3 
print("Tổng là :",round(S,2))
 

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *