Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính chu vi, diện tích tam giác

  • Thuật toán:
  • Đầu tiên nhập ba cạnh của tam giác: a,b,c
  • Điều kiện để tồn tại một tam giác là tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh thứ 3: a+b>c và a+c>b và b+c>a.
  • Chu vi bằng tổng 3 cạnh cộng lại: a+b+c
  • Nửa chu vi p: (a+b+c)/2
  • Diện tích theo công thức Heron: S = \sqrt{p*(p-a)*(p-b)*(p-c)}
  • Code Python:
 
import math
a = float(input(" Nhập cạnh a:"))
b = float(input(" Nhập cạnh b :"))
c = float(input(" Nhập cạnh c:"))
if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a):
  print("Đây là tam giác")
else:
  print("Mời bạn nhập lại")
chuvi = a + b +c
p = chuvi/2
S=math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
print("Chu vi của tam giác:",round(chuvi,2))
print("Diện tích của tam giác:",round(S,2))
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *