Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tổng 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n

  • S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
  • Mô tả thuật toán:
  • Đầu tiên gán S = 0
  • Cho i chạy từ 1 đến n
  • S = S + 1/i
  • In S
  • Code Python
 
n = int(input(" Nhập n:")) 
S = 0 
for i in range(1,n+1): 
  S = S + 1/i 
print("Tổng là :",round(S,2))
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *