Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tổng từ 0 đến n

  • S = 0+ 1+…+ n
  • Mô tả thuật toán:
  • Đầu tiên gán S=0;
  • Cho i chạy từ 0 đến n
  • S = S + i
  • In S
  • Code Python
 
n = int(input(" Nhập n:"))
S = 0
for i in range(n):
  S = S + i
print("Tổng từ 0 đến n:",S)
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *