Tổng chữ số

Tèo vô cùng thích thú khi học về các chữ số, đặc biệt cậu rất thích tính xem con số nào có tổng các chữ số lớn nhất. Do đó, khi gặp một số Tèo rất muốn biết số đó có tổng các chữ số bằng bao nhiêu. Các bạn hãy viết chương trình để giúp Tèo thực hiện mong muốn trên nhé.

Yêu cầu: cho số tự nhiên n. Hãy tính tổng các chữ số của n
Dữ liệu cho trong tệp văn bản TONGCHUSO.INP gồm một số nguyên dương n.
Kết quả ghi ra tệp văn bản TONGCHUSO.OUT là tổng các chữ số của n.
Ví dụ:

TONGCHUSO.INP TONGCHUSO.QUT
23 5

Giới hạn:

  • Có 60% số test ứng với 60% số điểm thỏa mãn n < 103;
  • Có 40% số test ứng với 40% số điểm thỏa mãn n < 1019.

Ghi chú: Cần khai báo n thuộc kiểu QWord hoặc unsigned long long int
Thuật toán:
• Nhập n;
• s = 0;
• Trong khi n > 0:
• s = s+ n mod 10;
• n = n div 10;
• Viết  s;

Code C++:

 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
unsigned long long int n;
int main()
{
	freopen("TONGCHUSO.INP", "r", stdin);
	freopen("TONGCHUSO.OUT", "w", stdout);
	cin >> n;
	int s = 0;
	while(n > 0)
	{
		s += n % 10;
		n /= 10;
	}
	cout << s;
	return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *