Cú pháp vòng lặp while trong C++

    • Trong C++ vòng lặp while  sẽ thực thi một khối lệnh nếu thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Nó giúp chúng  ta tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và giúp mã dễ đọc hơn.
    • Cú pháp:
 
while (điều kiện) {
  // Khối lệnh được thực thi
}

– Trong ví dụ bên dưới, khối lệnh trong vòng lặp sẽ chạy lặp đi, lặp lại miễn là biến (i) nhỏ hơn 5:

 
int i = 0;
while (i < 5) {
  cout << i << "\n";
  i++;
}

Kết quả:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *