Phân tích thừa số nguyên tố trong C++

Theo công thức toán học để phân tích thừa số nguyên tố ta áp dụng 2 cách sau: 1. Rẽ nhánh: sau đây là ví dụ phân tích số 72 ra thừa số nguyên tố bắng cách lấy 72 chia... Đọc tiếp