Lệnh break và continue trong C++

Lệnh break: Trong C++ câu lệnh break dùng để thoát khỏi một vòng lặp, làm cho vòng lặp kết thúc sớm. Ví dụ: thoát khỏi vòng lặp khi i = 5; – Kết quả: hiển thị đến 4 thì dừng... Đọc tiếp