Cách đặt tên Biến trong Python

Tên biến Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mang tính mô tả hơn (tuoi, tenxe, Tong_khoiluong. Quy tắc cho các biến Python: -Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái (a-z, A-Z)... Đọc tiếp