Kiểm tra năm nhuận(Leap year) trong C++

Nhập vào năm thứ n, hãy in ra màn hình xem đó có phải năm nhuận hay không? Theo Wikipedia: Năm nhuận là những năm chia hết cho 4 ngoại trừ những năm tròn trăm, riêng những năm chia hết... Đọc tiếp