Ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong Python khi bạn muốn chỉ định một loại dữ liệu cho một biến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ép kiểu. Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng và do đó nó sử dụng các... Đọc tiếp