Kiểu dữ liệu Boolean(True/False) trong Python

Boolean là một kiểu dữ liệu trong Python mô tả giá trị đúng (True) hoặc sai (False). Kiểu boolean là quan trọng trong việc thực hiện các điều kiện và kiểm tra. Dưới đây là một số cách tạo và... Đọc tiếp