Cắt xâu trong Python

Lát cắt (slicing) trong Python. Cú pháp lát cắt (slicing) là một tính năng mạnh mẽ trong Python để trích xuất một phạm vi của chuỗi. Bạn có thể chỉ định chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc, và... Đọc tiếp